• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Chào Mừng Quý Vị Đến Thăm Trang Nhà Của Hội
Welcome To VPDCA

Slide background

Một Vài Quyền Lợi Của Trẻ Khuyết Tất - Some Disabled Children's Benefits

An Sinh Xã Hội - SSI

Dịch Vụ Phục Hồi - Rehab

Medi-Cal

Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia - IHSS

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sinh Hoạt Ngoài Trời Mùa Hè-Summer Picnics

Mùa Hè 2021 -- Summer 2021 (8/8/2021)


Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture Picnic Picture

Muốn xem thêm hình ảnh về sự kiện trên, xin vui lòng nhấn chuột vô link sau.
If you would like to view more pictures or videos relating to the event, please click the link below.
Mùa Hè 2021 -- Summer 2021 (8/8/2021)