• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Chào Mừng Quý Vị Đến Thăm Trang Nhà Của Hội
Welcome To VPDCA

Slide background

Một Vài Quyền Lợi Của Trẻ Khuyết Tất - Some Disabled Children's Benefits

An Sinh Xã Hội - SSI

Dịch Vụ Phục Hồi - Rehab

Medi-Cal

Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia - IHSS

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background