• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Mùa Hè 2021 -- Summer 2021 (8/8/2021)

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Liên Lạc - Contact Us

Nếu q​uí vị muốn c​ần sự giúp đỡ từ Hội, xin liên lạc Hội qua những cách sau đây:​
If you have any questions or need any help from VPDCA, please contact VPDCA through the following ways:

Địa Chỉ - Mailing address

VPDCA
7526 Syracuse Avenue
Stanton, CA 90680

Điện Thư -- Email Address: contact.vpdca@gmail.com

 

Liện Lạc - Contact:


Tên - Name Chức Vụ - Title Điện thoại - Phone
A​​​nh Nguyễn Gia Hùng Hội Trưởng/ President (714) 206-4036
Anh Nguyễn Thanh Tiến Thư ký Hội/ Secretary (562) 822-9100