• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Mùa Hè 2021 -- Summer 2021 (8/8/2021)

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thông Tin Về COVID-19 / COVID-19 Helpful Information

COVID-19 Helpful Hyperlinks

COVID-19 Vaccine Eligibility:

Effective April 1, 2021, everyone age 50 and older are eligible to receive a COVID-19 vaccine. Effective April 15, 2021, everyone age 16 and older is eligible to receive a COVID-19 vaccine.

Có hiệu quả kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, mọi người từ 50 tuổi trở lên thì hợp lệ để được tiêm chủng vac-xin COVID-19. Có hiệu quả kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021, mọi người từ 16 tuổi trở lên thì hợp lệ để được tiêm chủng vac-xin COVID-19.

 

DDS Frequently Asked Questions (FAQ):

 

COVID-19 Vaccine FAQs

Please click on the hyperlink below:

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine_FAQs_03182021.pdf

Câu hỏi và giải đáp về Vac-xin COVID-19

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine_FAQs_Vietnamese_03182021.pdf

 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Vaccine Information:

What to Expect after Getting a COVID-19 Vaccine

Please click on the hyperlink below:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/321466-A_FS_What_Expect_COVID-19_Vax_Final_12.13.20.pdf

Điều gì xảy ra sau khi tiêm vac-xin COVID-19

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/323212-A_FS_What_Expect_COVID-19_Vax-Vietnamese.pdf

 

When You’ve Been Fully Vaccinated

How to Protect Yourself and Others

Please click on the hyperlink below:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

Khi quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ

Cách bảo vệ bản thân và người khác

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

 

COVID-19 Symptoms and Testing:

Symptoms of COVID-19

Please click on the hyperlink below:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Những Triệu Chứng của COVID-19

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

 

Testing for COVID-19

Please click on the hyperlink below:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html

Xét Nghiệm COVID-19

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html

COVID-19 Quarantine:

When to Quarantine

Please click on the hyperlink below:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

Thời Điểm Cần Cách Ly

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

 

When You Can be Around Others After You Had or Likely Had COVID-19

Please click on the hyperlink below:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html

Khi Nào Quý Vị Có Thể Ở Gần Người Khác Sau Khi Nhiễm Hoặc Có Thể Đã Nhiễm COVID-19

Xin quý vị vui lòng nhấn chuột vào đường kết nối dưới đây:

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html