• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Lớp Vẽ 4/2022 -- Art Class 4/2022

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Trợ Giúp Tại Gia / IHSS

​In Home Supportive Service (IHSS) (Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia) trợ giúp những người lớn tuổi, khiếm thị (mù) và những người khuyết tật, hội đủ tiêu chuẩn, không thể sống an toàn tại nhà mình nếu không được trợ giúp. IHSS dùng để thay thế cho sự phải đưa đi chăm nuôi ngoài gia đình. [MPP 30-700.1].


Ai Quản Lý Chương Trình


- Chính Phủ Liên Bang: Phần IHSS của PCSP (Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân) là một phần của chương trình Medicaid của Liên Bang. Medi-Cal, một chương trình của California tương đương với Medicaid, có thêm những luật và quy định bổ túc cho luật và quy định của Medicaid.

- Chính Phủ California: Bộ Y Tế (DHS): Bộ Y Tế là cơ quan trung gian để nhận tài trợ của Chính Phủ Liên Bang cho Medi-Cal để dùng vào chương trình IHSS (PCSP). Bộ Xã Hội (CDSS): Bộ Xã Hội có trách nhiệm về hành chánh và giám sát để bảo đảm sự chấp hành luật liên bang và tiểu bang, chuyển ngân khoản đến cấp Hạt và quản lý hệ thống Điều Hành Tin Tức và Lương bổng (CMIPS). Tuy là các Hạt trực tiếp áp dụng các quy định của chương trình IHSS, nhưng trong vài trường hợp họ thường phải dưa vào Bộ Xã Hội để được giải thích về các quy định hầu áp dụng đúng vào những trường hợp họ quản lý.

- Chính Quyền Hạt: Mỗi Hạt có trách nhiệm nhận đơn xin hưởng dịch vụ IHSS, quyết định về sự hội đủ tiêu chuẩn về thu nhập và tài sản, lượng định loại và mức độ dịch vụ cần thiết, thực hiện sổ ghi giờ làm của người cung cấp dịch vụ, và ở một vài Hạt, phối hợp việc thuê người cung cấp dịch vụ. Những dịch vụ phải được cung cấp một cách giống nhau ở mỗi Hạt và phù hợp với luật tiểu bang. [WIC 12300(a); 12309; MPP 30-000.1]Tài Liệu Đính Kèm/ Attached Files:


Trợ Giúp Tại Gia Phần 1/ IHSS Part 1
Trợ Giúp Tại Gia Phần 2/ IHSS Part 2
Trợ Giúp Tại Gia Phần 3/ IHSS Part 3