• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Mùa Hè 2021 -- Summer 2021 (8/8/2021)

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Vui lòng bấm vào tệp để xem lại nội dung
Please click on the file to review the contentOther Benefits-Quyền Lợi-Khác
      
Conservatorship-Quyền Bảo Hộ-Bilingual Publications From Disability Rights California DRC
      Duties of a Conservator
      Limited Conservatorships And Alternatives
      Nghĩa vụ của Người Bảo Hộ
      Quyền bảo hộ & Biện pháp Thay thế Hạn chế
      
Individualized Program Plan IPP Planning Guide-Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch cho Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân IPP-DRC
      Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch cho Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP)
      Individualized Program Plan (IPP) Planning Guide
      
Public Benefits for People with Disabilities-Phúc Lợi Công Cho Người Khuyết Tật-From DRC
      Phúc Lợi Công Cho Người Khuyết Tật
      Public Benefits for People with Disabilities
      
Self Determination-Tự Quyết Định-Bilingual Publications From DRC
      SB 468 Emmerson Beall Mitchell Chesbro Chương Trình Tự Xác Định Trong Toàn Tiểu Bang
      SB 468 Emmerson Beall Mitchell Chesbro Statewide Self Determination Program
      
Three Software Applications For Disabled People-Recommended by VPDCA
      Three Software Applications For Disabled People