• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Chào Mừng Quý Vị Đến Thăm Trang Nhà Của Hội
Welcome To VPDCA

Slide background

Một Vài Quyền Lợi Của Trẻ Khuyết Tất - Some Disabled Children's Benefits

An Sinh Xã Hội - SSI

Dịch Vụ Phục Hồi - Rehab

Medi-Cal

Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia - IHSS

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Vui lòng bấm vào tệp để xem lại nội dung
Please click on the file to review the contentEmployment for I-DD People-Việc Làm Cho Các Em Bị Bệnh
      
General Employment-Việc Làm Tổng Quát
      DD Eligible for Employment 1
      
Paid Internship Program-Thực Tập Trả Tiền
      
Benefits for Employers-Quyền Lợi Cho Các Chủ Cơ Sở Thương Mại
      Benefits for Employers
      
Benefits for I-DD People-Quyền Lợi Cho Các Em Bị Bệnh
      Benefits for I DD People