• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Lớp Vẽ 4/2022 -- Art Class 4/2022

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sơ Lược Về Hội/ About Us

Quá trình thành lập Hội


Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật ( VPDCA ) là một Hội được thành lập vào năm 1986. Năm 1988 Hội được cấp giấy phép hoạt động với danh nghĩa một tổ chức vô vụ lợi. Sáng lập viên của Hội là các phụ huynh Việt Nam đã tham dự và giữ vai trò lãnh đạo trong Chương trình MTOT ( Multicultural Training-of-Trainers ), một chương trình huấn luyện đa văn hóa được toàn quốc công nhận. Sau khi mãn khóa huấn luyện, các phụ huynh này đã quyết tâm thành lập một tổ chức để tiếp tục giúp đỡ đồng hương trong sự bảo vệ quyền lợi luật định của mình, đạt được những trợ cấp dịch vụ cần thiết cho con em có nhu cầu đặc biệt của mình.

Mục đích của H​ội: Các mục đích của Hội gồm có:


- Cố vấn, bênh vực cho quyền lợi của các trẻ Việt Nam có khuyết tật và gia đình các cháu.

- Hướng dẫn, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí trong các thủ tục xin hưởng trợ cấp, dịch vụ thiết yếu (SSI, Medi-Cal, IHSS, CCS...).

- Giúp các phụ huynh nắm vững về quyền lợi của trẻ khuyết tật và của gia đình, về hệ thống cung cấp dịch vụ, qua các buổi huấn luyện, nội san, tài liệu song ngữ về các dịch vụ, trợ cấp chính yếu, các khuyết tật phổ biến nhất.

- Tương thân, tương trợ.

Phạm vi hoạt động của Hội:


Hiện nay hoạt động của Hội được tạm giới hạn trong vùng Los Angeles và Orange Counties. Trong tương lai, tùy vào khả năng nhân sự và tài chính, phạm vi của Hội sẽ mở rộng đến các vùng có đông đồng hương trong tiểu bang California và trên toàn quốc.

Hội viên của Hội:


Hội viên chính thức của Hội là những phụ huynh Việt Nam có con em khuyết tật, cư ngụ ở Mỹ, đã nộp đơn xin gia nhập Hội, và đã được Hội Ðồng Quản Trị chấp nhận. Hiện nay Hội chưa chủ trương thu lệ phí nhập Hội va niên liễm. Muốn gia nhập Hội, ứng viên phải:

1. Là người Việt Nam có thân nhân khuyết tật.
2. Làm đơn (theo mẫu của Hội) & được hội đồng quản trị chấp nhận.

Phụ huynh Việt Nam không có thân nhân khuyết tật, phụ huynh không phải là người Việt Nam muốn tham dự vào chương trình nhân đạo này sẽ được mời tham gia Hội với tính cách Danh Dự Hội viên, hoặc ân nhân hội viên.History


Vietnamese Parents With Disabled Children Association, Inc.(VPDCA) was established in 1986, and incorporated as a non-profit organization in 1988. The Association founding members included parents who participated in, and assumed leadership roles as part of the nationally regconized Multicultural Training-of-Trainers (MTOT). They are committed to developing a volunteer organization that can continue providing assistance to Vietnamese parents of children with disabilities.

Objectives:


The principal objectives of the VPDCA are:

- To advocate for the right of Vietnamese children with disabilities and of their families.

- To assist parents, free of charge, in obtaining necessary benefits and services for their children with special needs (SSI, Medi-Cal, CCS, IHSS,...).

- To promote linguistically and culturally appropriate education/training opportunities.

- To promote mutual support and assistance.

Areas of Services:


Presently our activities are limited to Los Angeles and Orange countities. In the future, depending on available staff and resources, our activities may extend to state and federal levels.

Memberships:


VPDCA's official members are Vietnamese parents of children with disabilities who have applied for membership, and whose applications are approved by the Board of Directors. Parents who wish to join our Association have to file an application form, available upon request. Currently, neither membership, nor annual fees are required.

Vietnamese parents without children with disabilites, and parents of other nationalities who are interested in our objectives, and who are willing to contribute in supporting this charitable program, are welcome as Benefactor or Honorary Members.